Last edited by Ker
Tuesday, August 11, 2020 | History

1 edition of Mae menter yn creu swyddi found in the catalog.

Mae menter yn creu swyddi

Mae menter yn creu swyddi

y cyfeiriadau newydd.

  • 361 Want to read
  • 6 Currently reading

Published by Bwrdd Datblygu Cymru Wledig in Y Drenewydd .
Written in English


Edition Notes

Cover title.

ContributionsDevelopment Board for Rural Wales.
The Physical Object
Pagination31p. :
Number of Pages31
ID Numbers
Open LibraryOL21649626M

Mae Llywodraeth Cymru yn buddsoddi dros £, mewn cwmni technoleg cyllid er mwyn creu 80 o swyddi a fydd yn talu'n dda mewn canolfan datblygu meddalwedd newydd yng Nghaerdydd. Bydd cyfanswm o £, yn cael ei roi i gwmni rheoli meddalwedd Link Data Management Solutions (LDMS) i sefydlu ei bencadlys yn Nhŷ Southgate. Nid ydym yn gwybod eto sut y bydd COVID a Brexit yn effeithio ar ymddygiad defnyddwyr yn y tymor canolig i hir, ond mae gan gydweithredu gyfraniad i’w wneud mewn cadwyni cyflenwi a chynhyrchu bwyd, gan ddarparu atebion effeithlon gyda manteision i gymunedau lleol o ran creu swyddi .

  "Rydw i'n dymuno creu brand rhoddion Cymreig moethus, a'r gobaith yw y bydd yn creu swyddi yn y gymuned leol ac yn adfywio nifer fawr o sgiliau traddodiadol. Mae Cywain - rhaglen sydd wedi ymrwymo i ddatblygu microfusnesau a busnesau bach a chanolig newydd ac sy'n bodoli eisoes yn y sector bwyd a diod yng Nghymru, yn helpu Sloane Home, gan. Swyddi wedi'u creu a'u diogelu. Rydym ni'n cefnogi gweledigaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer economi gref yng Nghymru lle mae busnesau yn tyfu ac yn creu swyddi. Ers rydym wedi creu neu ddiogelu miloedd o swyddi yng Nghymru.

Bydd Bargen Ddinesig Bae Abertawe, sydd gwerth £ biliwn i'r economi ranbarthol, yn creu dros 9, o swyddi ledled y Dinas-ranbarth yn y blynyddoedd nesaf. Mae Dr Burnes, sy'n dad i un plentyn, yn gyn-ddisgybl Ysgol Gyfun Tre-gŵyr yn Abertawe. Mae gan y gŵr 42 oed radd meistr mewn rheoli gwasanaethau cyhoeddus a doethuriaeth mewn. Cymru. Mae hyn yn golygu helpu 7, yn rhagor o bobl i gael gwaith teg ac y bydd miloedd o swyddi newydd, teg, diogel a chynaliadwy yn cael eu creu yn y Cymoedd. Bydd pobl sy’n byw yn y Cymoedd yn cael mynediad at y sgiliau cywir i gael gwaith. Bydd busnesau yn cael cefnogaeth lawn i dyfu a ffynnu yng Nghymoedd y De.


Share this book
You might also like
Life and writings of Joseph Mazzini.

Life and writings of Joseph Mazzini.

Fractured Land, Healing Nations

Fractured Land, Healing Nations

The literary character, or, The history of men of genius

The literary character, or, The history of men of genius

Sailor Rumbelow and Britannia.

Sailor Rumbelow and Britannia.

Songs of evening.

Songs of evening.

Handbook of the Hotchkiss machine gun, model of 1914.

Handbook of the Hotchkiss machine gun, model of 1914.

Home lights and shadows

Home lights and shadows

Whos who in western Canada

Whos who in western Canada

History and Art of Glass Index to Periodical Literature, 1956 to 1979

History and Art of Glass Index to Periodical Literature, 1956 to 1979

Guide to Theses and Dissertations

Guide to Theses and Dissertations

Advertisement. The tryal of Sir Thomas Gascoigne not being printed, we thought good to let the world know, that Mr. Mowbray and Mr. Balron, two of the evidences against him, have both published their narratives, the title whereof it was judged convenient here to insert

Advertisement. The tryal of Sir Thomas Gascoigne not being printed, we thought good to let the world know, that Mr. Mowbray and Mr. Balron, two of the evidences against him, have both published their narratives, the title whereof it was judged convenient here to insert

Eighth collection of papers relating to the present juncture of affairs in England.

Eighth collection of papers relating to the present juncture of affairs in England.

The Church & crowns felicity consumated, or, Englands happiness compleat in the joyful reception of the Princess of Orange

The Church & crowns felicity consumated, or, Englands happiness compleat in the joyful reception of the Princess of Orange

Status of U.S. marine research

Status of U.S. marine research

Mae menter yn creu swyddi Download PDF EPUB FB2

Buy " Mae menter yn creu swyddi ": y cyfeiriadau newydd by Mid Wales Development (ISBN:) from Amazon's Book Store. Everyday low prices and free delivery on eligible : Mid Wales Development.

Mae gan Creu Menter ddwy ran, yn cwmpasu Gwasanaethau Eiddo ar yr ochr fasnachol a Gwasanaethau Pobl gyda’n Hacademi Gyflogaeth. Rydym yn darparu Gwasanaethau Eiddo fel peintio ac addurno, ffensio, cynnal a chadw, a rheoli cyfleusterau ar gyfer eiddo Cartrefi Conwy a chleientiaid eraill yn y sectorau cyhoeddus a phreifat.

Mae ein Hacademi Gyflogaeth yn [ ]. Mae hefyd yn strategaeth gan Fenter Iaith Conwy i ddatblygu “Mentrau Cymdeithasol” i gryfhau sefyllfa’r Gymraeg (trwy ddarparu cyfleoedd/gwasanaethau), fydd hefyd yn dod yn hunangynhaliol ac yn creu ffrydiau incwm ychwanegol i Fenter Iaith Conwy.

Mae hyn hefyd yn cynorthwyo i greu swyddi newydd fydd yn fodd o atal allfudo. Mae rhaglen ARFOR yn weithredol ar draws Ynys Môn, Gwynedd, Ceredigion a Sir Gâr, ac yn cynnwys cyfuniad o gynlluniau lleol a gweithgareddau ar draws y pedair ardal.

Cronfa arbrofol yw'r rhaglen, sy'n bwriadu creu mwy a gwell swyddi yng nghadarnleoedd y Gymraeg a chefnogi twf yr iaith. Bwriad y rhaglen yw gwireddu pedwar cynllun lleol. Image caption Mae Airbus wedi ei leoli ym mharth menter Glannau Dyfrdwy.

Yng Nglannau Dyfrdwy y cafodd y rhan fwyaf o'r swyddi eu creu - bron i 1, - a'r buddsoddiad yno dros £29 miliwn. Roedd y ffigyrau diweithdra heddiw yn awgrymu nad oedd swyddi yn cael eu creu i ddisodli’r rheini oedd yn cael eu colli o’r sector gyhoeddus, meddai.

‘Dim cynllun’ “Mae Llywodraeth San Steffan bellach wedi sefydlu pum Parth Menter newydd ger y ffin rhwng Cymru a Lloegr er mwyn hybu twf economaidd yno,” meddai Nick Ramsay.

Mae’r Fenter yn chwilio am unigolyn brwdfrydig i weithio yn y maes teuluoedd ynghyd â phrosiectau eraill yn y gymuned gyda’r nod o gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg. Bydd profiad o weithio gyda phlant neu deuluoedd ifainc o fantais Lleolir y swydd yn Nghrymych ac Abergwaun gan gynnwys teithio i leoliadau eraill Cyflog: £17, (pro rata).

Menter Iaith Môn yn diogelu enwau traethau ag afonydd yr Ynys Fel rhan o’r ymdrech gynyddol i gofnodi enwau lleoedd Cymraeg ar y Wicipedia, mae Menter Iaith Môn yn cychwyn prosiect cyffrous i ddiogelu enwau traethau ag afonydd yr. Serch hynny mae pob un Menter a MIC yn rhannu’r nod o hybu a hyrwyddo’r Gymraeg yn y gymuned.

Mae ein siarter, a ddatblygwyd ac a mabwysiadwyd ar y cyd â’r Mentrau Iaith ynyn amlinellu’r egwyddorion a gwerthoedd craidd y mae pob Menter yn eu rhannu, ac mae pob un ohonynt yn ymrwymo i weithredu er budd y Gymraeg yn eu cymunedau trwy.

Rydym yn sicrhau bod y gefnogaeth a ddarparwn yn berthnasol ac yn hygyrch i’r gynulleidfa y mae’n ei gwasanaethu. Fel cwmni dielw a menter gymdeithasol, ein blaenoriaeth yw sicrhau’r budd mwyaf posib i’r cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu.

Rydym wedi datblygu cysylltiadau gyda phartneriaid, cyllidwyr a chymunedau ers inni sefydlu ym Mae'r prosiect yn torri tir newydd a gwireddu eu syniadau er mwyn cylchdroi arian o fewn eu cymunedau a chreu swyddi. Canolfan Henblas, Y Bala.

Mae'r prosiect yn cefnogi datblygiad Canolfan Henblas. Mi fydd hyn yn galluogi mwy o fusnesau lleol symud i'r adeilad. a fydd yn creu hwb cymunedol a lleoliadau swyddfa.

Mwy o wybodaeth. Menter y Plu. Ers Rydym wedi helpu busnesau yng Nghymru i ddechrau, tyfu a ffynnu. Wedi’i leoli yng Nghaerffili heulog, mae ein campws menter yn ymestyn dros dri adeilad modern ac mae’n gartref i dros o fusnesau arloesol ar hyn o bryd.

Rydym yn cynnig lle cydweithredol, cymuned o’r un anian a phentyrrau o ddigwyddiadau i’ch helpu i gyrraedd eich nodau. Cwmni yn Abertawe, sy wedi diogelu swyddi, yn gobeithio creu o rai newydd yn ddiweddarach eleni.

Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn cydweithio gyda chwmni archfarchnad Aldi i greu menter fwyd newydd yn Llanbedr Pont Steffan, allai greu tua 40 o swyddi.

Dim ond megis dechrau y mae'r. Byddwn yn croesawu sgriptiau sy’n cynnwys cymeriadau ifanc (rhwng 12 – 24 oed) sy’n perthyn i amrywiol gefndiroedd economaidd a chymdeithasol, gan adlewyrchu’r Gymru gyfoes. Mae amrywiaeth yn bwysig i ni, a byddem yn annog cast mawr os yw hynny yn briodol.

Rydym yn edrych am waith creadigol a fydd yn cwmpasu ystod eang o genres a phynciau. Mae Menter Cwm Gwendraeth Elli yn awyddus i recriwtio Swyddog Plant a Phobl Ifanc i weithredu ar draws ardaloedd Cwm Gwendraeth a Llanelli.

Mae’r Fenter yn chwilio am berson trefnus, egnïol a brwdfrydig gyda syniadau newydd er mwyn datblygu’r defnydd o’r Gymraeg ymysg plant, pobl ifanc ac o fewn teuluoedd drwy gynnal ystod eang o. Fe fydd y fenter yn creu lled-ddargludyddion cyfansawdd Llun: Prifysgol Caerdydd Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi heddiw y gallai hyd at 2, o swyddi gael eu creu yn ne-ddwyrain Cymru o ganlyniad i ddatblygiad newydd.

Fe fydd y fenter yn creu. O’r swyddi hynny, mae M-SParc Cyf wedi creu saith swydd yn uniongyrchol â 3 o’r rheiny’n swyddi newydd yn y 12 mis diwethaf. Mae BIC Innovation, sy’n darparu cymorth gwella busnes a chefnogaeth ar dyfu busnes i BBaChau (SMEs), wedi cyflogi saith unigolyn yn ystod yr wyth mis diwethaf, gyda thri o’r rheiny wedi eu lleoli yn M-SParc.

Ynmae’r byd yn wynebu heriau sy’n fwy na chyfateb i gythrwfl yr amseroedd hynny. Mae angen i Gymru ddatblygu, yn union fel y mae gwledydd eraill a chenhedloedd bychain yn gwneud.

o flynyddoedd yn ôl, ymatebodd Owen i newid gyda syniadau entrepreneuraidd a wellodd bywydau pobl. Bellach, mae’r mudiad menter gymdeithasol a.

Credwn o bosib yn yr hir dymor efo cynlluniau mwy buasau modd creu ychydig o swyddi a neud Menter Iaith Conwy yn fwy cynaladwy yn arianol.

Mae hefyd yn fwriad yn yr hir dymor i sefydlu asiantaeth (masnachol o bosib) efo arbenigaeth yn y maes fydd yn gallu cynnig hyfforddiant a. Sgiliau Dwyieithog: Hanfodol. Mae Menter a Busnes yn un o gwmnïau datblygu economaidd annibynnol mwyaf Cymru.

Yn ogystal â darparu rhaglenni a gwasanaethau cefnogi busnes ar ran Llywodraeth Cymru a sefydliadau cenedlaethol a rhanbarthol eraill, rydym ni’n gweithio gyda chleientiaid masnachol i ddatblygu a darparu gwasanaethau mewn meysydd megis cefnogaeth fusnes, mentergarwch ac .Mae’r buddsoddiad i greu canolfan casglu data ac ymchwil yn cynnwys £, o Gynllun Cyllid Busnes Llywodraeth Cymru a bydd yn creu 25 o swyddi i ddechrau, gan godi i 60 o swyddi dros gyfnod o dair blynedd.

Dywedodd Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi: “Dw i wrth fy modd bod y cwmni wedi dewis Caerdydd o blith nifer o leoliadau eraill yn.Mae Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy yn trefnu digwyddiadau cerddorol ar draws yr ardal yn rheolaidd.

Mae'r digwyddiadau yn cynnwys gigs gyda'r nos, perfformwyr yn ein gwyliau/dyddiau hwyl a gweithdai cerddorol yn ysgolion yr ardal.